SK/EN

Zameranie plôch a digitalizácia objektov

Zdokumentovanie a popis skutkového stavu budovy, zameranie a digitalizácia objektu, vytvorenie potrebnej dokumentácie.

Energetická pasportizácia

Zdokumentovanie a popis súčasného stavu energetických zariadení budov, rozbor množstva spotrebovaných energií, identifikácia energeticky neefektívnych a problémových miest, navrhnutie optimálnych riešení vedúcich k energetickej a ekonomickej hospodárnosti.

Technická pasportizácia vyhradených technických zariadení (VTZ)

Zdokumentovanie a popis súčasného stavu vyhradených technických zariadení, tvorba harmonogramov pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok v rámci legislatívy.

Energetický a technický audit

Určenie cesty na úsporu energie vďaka údajom o energetickom hospodárení, ich analýza a poukázanie na nedostatky.

KONTAKT

Neváhajte nás kontaktovať!
Zásady ochrany osobných údajov.